Termeni și condiții

DRAGOMIR HOUSE este o asociație înființată în conformitate cu legislația din România și activează în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, sub forma unui centru rezidențial asistat, ale cărui servicii se adresează beneficiarilor într-un mediu liniștit, curat si in care aceștia sunt tratați cu respect de personalul nostru calificat cu ajutorul cărora desfășurăm activități suplimentare nevoilor fiecărui beneficiar și alte activități în care aceștia au posibilitatea de a socializa și chiar de a învăța lucruri noi.
DRAGOMIR HOUSE este denumirea comercială a ASOCIAȚIEI DRAGOMIR HOUSE Casa bunicii Maria, cu sediul social în Județul Ilfov, Oraș Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 13, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 30325632

DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a schimba și actualiza înorice moment conținutul website-ului precum și prezentul document Termeni și Condiții, notificând utilizatorul sau partenerii DRAGOMIR HOUSE prin afișarea pe site a ultimei actualizări sau a comunicărilor informative despre actualizările și/sau schimbările realizate. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă utilizatorul sau un partener care se afla în relație cu Asociația sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor acesteia sau a susținătorilorl egali ai beneficiarilor sau partenerilor Asociației, vor puteafi notificate sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe site.

General

1.1. Prin folosirea site-ului și respectiv al conținutului, utilizatorul este responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, utilizatorul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă site-ului, inclusiv conținutului sau oricărui terț cucare DRAGOMIR HOUSE are încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

1.2. Acest site este adresat utilizatorilor și partenerilor DRAGOMIR HOUSE, persoane fizice care au împlinit cel puțin 18 ani, sau persoanelor juridice, care nu au fost suspendate sau înlăturate de către DRAGOMIR HOUSE, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

2. Conținut

2.1. Întregul conținut al site-ului  asociatiadragomirhouse.ro (texte, imagini foto statice, imagini dinamice, text, logo-uri reprezentări stilizate, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia) prezentat pe site, este proprietatea exclusivă a DRAGOMIR HOUSE sau a administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute înacest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare) și sunt protejate prin Legea drepturilor de autor și prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua,prin orice mijloace, sunt ilegale și în măsura încare vor fi sesizate vor fi deferite justiției.

2.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, conectarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel intenționat de Asociație, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al DRAGOMIR HOUSE asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către DRAGOMIR HOUSE sau de către administratorul acestuia.

2.3. Orice conținut la care utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului document, în cazul în care conținutul nueste însoțit de un acord de utilizare specific șivalid încheiat între DRAGOMIR HOUSE și utilizator care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului document, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea DRAGOMIR HOUSE cu referire la acel conținut.

2.4. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutde pe website numai cu acordul scris prealabil al DRAGOMIR HOUSE și numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu DRAGOMIR HOUSE, în următoarele condiții:

– dacă modul de utilizare nu intră în conflict cu prevederile prezentului document și cu legislația care reglementează domeniul de activitate al Asociației în materie;

– nu modificați sau ștergeți niciun conținut sau parte a acestuia (imagini foto, articole, bannere cu scop de prezentare a evenimentelor) și nici fișierele audio care ar putea fi postate pe site;

– utilizarea sau afișarea nu sugerează că DRAGOMIR HOUSE promovează sau susține orice cauze, idei, opinii, produse sau servicii ale unor terțe părți;

– daca este cazul, conținutul de orice fel pus la dispoziție pentru descărcare (cum ar fi imagini foto de la evenimentul la care ați participat in legătură cu Asociația sau înregistrările audio ale evenimentului) nu trebuie să fie editate, retransmise sau reproduse în vreun fel fără acordul prealabil al DRAGOMIR HOUSE.

2.5. Astfel, DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea de conținut către dumneavoastră și de a va cere să încetați accesarea sau utilizarea imaginilor foto sau înregistrărilor audio, în orice moment, din orice motiv.

2.6. DRAGOMIR HOUSE nu este responsabilă pentru modalitatea în care utilizatorii sau terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabilal Asociației.

2.7. În cazul în care DRAGOMIR HOUSE conferă utilizatorului sau altui terț interesat dreptul dea utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care acesta are sau poateobține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul conținut sau părți ale acestuia, atâta timp cât conținutul sau părțile acestuia există (afișat pe site) și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acestuia. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către DRAGOMIR HOUSE cu un terț sau un utilizator, nu reprezintăun angajament contractual din partea DRAGOMIR HOUSE pentru respectivul terț sau utilizator care obține acces la conținut sau la anumite secțiuni ale site-ului, însensul în care DRAGOMIR HOUSE are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment site-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, întimpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.8. Niciun conținut transmis către utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobânditde acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a site-uluinu constituie o obligație contractuală din partea DRAGOMIR HOUSE și/sau al unui angajat al acesteia din urmă care a mijlocit transferul de conținut (dacă este cazul).

2.9. Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului înalte scopuri decât cele permise expres prin prezentul documentsau prin acordul de utilizare care îl însoțește,în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul Asociației de a îndeplini măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a conținutului site-ului, învederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse Asociației, clienților sau partenerilor acestuia.

2.10. Postarea de către dumneavoastră pe site sau pe paginile rețelelor de socializare (pagina Facebook) ale DRAGOMIR HOUSE, nu constituie o derogare a acesteia de la un drept asupra sau înlegătură cu site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu site-ul.

2.11. Toate programele software utilizate în acest site, conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu este permisă fără obținerea consimțământului prealabil scris al DRAGOMIR HOUSE și/sau a administratorului acestuia.

2.12. Cu excepția unor prevederi contrare, site-ul, inclusiv tot conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi aflate învigoare la nivel național sau European din domeniul proprietății intelectuale și reprezintă proprietatea DRAGOMIR HOUSE și a administratorului de drept al acesteia.

2.13. Conținutul are caracter de sugestie de prezentare și poatefi modificat oricând de către DRAGOMIR HOUSE respectiv: imaginile, design-ul, textul, grafica, logoul, clipurile audio, precum și orice alte aspecte aflate în legătură cu site-ul și cu conținutul acestuia.

2.14. DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a șterge comentariile licențioase, denigratoare și/sau tendențioase, sau postările de acest fel, publicate de utilizator pe paginile rețelelor de socializare ale DRAGOMIR HOUSE sau să nu afișeze aceste mesaje.

3. Drepturile de proprietate Intelectuală

3.1. Răspunderea pentru conținutul descrierilor și articolelor postate pe site, sau pe pagina de Facebook a Asociației revine autorilor. Copierea și publicarea acestor materiale (parțial sau integral) se poate face numai cu acordul DRAGOMIR HOUSE.

3.2. Conținutul site-ului, respectiv imagini, texte, elemente degrafică web, scripturi, software, codul sursă și eventuale chei de criptare, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este întotalitate proprietatea DRAGOMIR HOUSE și a furnizorilor autorizați ai acestuia înconformitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul DRAGOMIR HOUSE a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

3.3. DRAGOMIR HOUSE poate oferi utilizatorului printr-un acord, dreptul dea utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut alsite-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conținut, fără a putea utiliza alt conținutal site-ului.

4 Accesul la servicii

Accesul la serviciile sociale oferite beneficiarilor este asigurat oricăreipersoane care întrunește condițiile de ședere în cămin, în măsura în care condiția medicală a persoanelor vrâstnice permite găzduirea acestora în spațiile comune ale clădirii DRAGOMIR HOUSE.

DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a restricționa dreptul de acces la serviciile oferite în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității unei persoane, acțiunile acesteia ar putea prejudicia DRAGOMIR HOUSE sau au prejudiciat deja Asociația.

toate tarifele prezentate unui beneficiar sau unui susținător al beneficiarului sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A. având în vedere ca Asociația nu este plătitorde T.V.A

4.1 Condiții de plată

4.1.1. În urma semnării unui Contract pentru acordarea de servicii sociale cu DRAGOMIR HOUSE, se va achita contribuția prevăzută în Contract și în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003.

4.1.2. Persoana fizică care își asumă semnarea Contractului și a anexelor acestuia, confirmă și garantează că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data semnării acestor documente.

4.2.Plățile pot fi realizate prin transfer bancar (online) sau în numerar la sediul social al Asociației. DRAGOMIR HOUSE poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, în cazul plății online a contribuției;

– invalidarea tranzacției de către banca agreată de DRAGOMIR HOUSE, în cazul plății online a contribuției;

– datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;

– numai sunt locuri disponibile, caz în care, în măsura în care o plată a fost deja efectuată, DRAGOMIR HOUSE va restitui suma achitată în termen de 14 zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care persoana care a realizat plata dorește ca suma să fie reținută în cont până la data la care un spațiu este disponibil.

5. Frauda

5.1. DRAGOMIR HOUSE nu solicită utilizatorului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare conturi/carduri bancare sau parole personale.

5.2. Utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

5.3. DRAGOMIR HOUSE declină orice responsabilitate în situația în care utilizatorul este prejudiciat sub orice forma de cătreun terț care pretinde că este reprezentant al DRAGOMIR HOUSE sau că reprezintă interesele DRAGOMIR HOUSE.

5.4. Utilizatorul va informa DRAGOMIR HOUSE prin accesarea informațiilor de contact puse la dispoziție de Asociație sau a datelor de contact existente pe site, asupra unor asemenea tentative.

5.5. DRAGOMIR HOUSE nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email prin intermediul site-ului poate opta pentru restricționarea sau limitarea utilizării de către Asociație a acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact afișate pe site.

5.6. Comunicările realizate de către DRAGOMIR HOUSE prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e.e-mail, SMS) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături alături de un conținut relevant având în vedere relația juridică existentă între acestea.

5.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Asociației sau a site-ului și conținutului. DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u)realizat acest(e) scop(uri):

5.7.1. Accesarea datelor de orice tip ale unui utilizator prin folosirea unor metode ilegale;

5.7.2. Alterarea sau modificarea conținutului site-ului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către DRAGOMIR HOUSE către un utilizator sau invers;

5.7.3. Afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează site-ul;

5.7.4. Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către DRAGOMIR HOUSE către utilizator atunci când acesta din urmă nu este destinatarul legitimal conținutului.

6. Limitare de responsabilitate

6.1. DRAGOMIR HOUSE nu poate fi ținută responsabilă înnici un fel în fața niciunui utilizator pentru modul încare acesta utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii și Condițiile.

6.2. În cazul în care un utilizator consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către DRAGOMIR HOUSE încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii DRAGOMIR HOUSE, utilizând datele de contact disponibile pe website, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

6.3. DRAGOMIR HOUSE nu garantează utilizatorului accesul la site sau la funcționalitățile acestuia și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțialși/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut din secțiunile website-ului sau de pe paginile rețelelor de socializare ale DRAGOMIR HOUSE în orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al DRAGOMIR HOUSE.

6.4. DRAGOMIR HOUSE nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din secțiunile site-ului, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

6.5. DRAGOMIR HOUSE este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-ului și/sau al conținutului transmis către utilizator, prin orice mijloc electronic prin intermediul site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al DRAGOMIR HOUSE, atunci când această utilizare a conținutului poate să producă sau produce pagube de orice natură utilizatoruluiși/sau oricărui terț implicat în transferul de conținut.

6.6. DRAGOMIR HOUSE nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

– site-ul este potrivit cerințelor utilizatorului;

– funcționalitățile website-ului vor fi neîntrerupte sau fără erori de orice fel, inclusiv erori de sistem care nu sunt generate de către DRAGOMIR HOUSE și care nu sunt și nici nu pot fi, controlate de către Asociație;

6.7. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la bannere de reclamă ale Asociației sau ale partenerilor acesteia), utilizate pentru prezentarea evenimentelor organizate sau a serviciilor prestate de către Asociație, afișate pe site și/sau pe pagina de Facebook, au caracter exclusiv de promovare.

7. Litigii

7.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către DRAGOMIR HOUSE utilizatorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta declară că a citit prevederile documentului Termeni și Condiții și că acționează în conformitate cu aceste reguli.

7.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condițiicare ar putea să apară între utilizator și DRAGOMIR HOUSE se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligentele necesare în acest sens.

7.3. Dacă rezolvarea disputei dintre părți pe cale amiabilă nu este posibilă, conflictul va fi soluționat de cătreun mediator autorizat agreat de ambele părți aflate în dispută, iar în cazul în care medierea nu rezolvă/soluționează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente din județul Ilfov, în conformitate cu legile naționale aflate în vigoare.

8. Dispoziții finale

8.1. In limita prevederilor din cadrul documentului Termeni și Condiții, DRAGOMIR HOUSE nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări,etc., care nu sunt realizate la inițiativa administratorului site-ului.

8.2. DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

9. Feedback

9.1. Dispozițiile prezentului document Termeni și Condiții se completează cu prevederile Politicii de confidențialitate și ale Politicii de retenție.

9.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul Asociației, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestora, vor deveni și vor rămâne proprietatea DRAGOMIR HOUSE de la data transmiterii acestora.

ASOCIAȚIA DRAGOMIR HOUSE – Versiune: aprilie 2019

1. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal obținute de la clienții Asociației sau acordate de aceștia, este:
ASOCIA DRAGOMIR HOUSE
Adresa sediului social: Județ Ilfov, Oraș Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 13;
Ne puteți contacta prin:
Adresa: Județ Ilfov, Oraș Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 13;
Telefon: 0762 204 916 sau 0762 271 881
E-mail:date.personale@old.asociatiadragomirhouse.ro

În cadrul prezentei Politici, Operatorul datelor cu caracter personal va fi denumit “DRAGOMIR HOUSE” sau “Asociația”

2. General

Nevoia de a păstra date cu caracter personal variază înfuncție de tipul de date care sunt prelucrate în cadrul Asociației. Unele date pot fi șterse imediat, iar altele trebuie să fie stocate până în momentul în care utilitatea viitoare a acestora nu mai este o posibilitate.
Există cazuri în care datele cu caracter personal sunt stocate o perioadă limitată de timp, termenele de stocare fiind astfel impuse de reglementările legale aflate în vigoare, aplicabile la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene. În alte cazuri, termenele de stocare trebuie să fie stabilite de către fiecare organizație în parte, în funcție de activitatea acesteia, ținând cont de principiile de prelucrare a datelor prevăzute în cadrul Regulamentului UE679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (cunoscut prin acronimul englezesc „GDPR”) Deoarece stabilirea de către Asociație, a termenelor de prelucrare și de retenție a datelor personale poate fi un demers oarecum subiectiv, implementarea unei Politici de retenție este importantă pentru a se asigura că regulile implementate la nivelul Asociației privind stocarea datelor sunt aplicate în mod corect în întreaga organizație.
În orice caz, prevederile GDPR și ale Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor, vorfi respectate de către Asociație în cadrul activităților de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate.

3. Politica de stocare

Domeniul de aplicare al prezentei Politici acoperă toate datele Asociației, respectiv datele stocate în sistemele informatice ale acesteia, datele furnizate de Asociație în mass-media, datele închiriate sau provenite din colaborările și parteneriatele contractuale, indiferent de locația (sediul Asociației sau punctul de lucru) în care aceste date sunt prelucrate.
Politica de stocare din cadrul DRAGOMIR HOUSE este un instrument care oferă garanția că cerințele GDPR, legile și reglementările relevante din domeniul protecției datelor cu caracter personal sunt respectate. Această Politică, se referă, în principal, la principiul limitării reținerii în timp a datelor cu caracter personal prelucrate și care presupune stocarea acestora numai pentru o perioadă de timp necesară scopurilor pentru care datele sunt procesate. Politica de stocare (retenție) a datelor personale este destinată în primul rând ca o resursă favorabilă activității Asociației, care va aloca perioade de retenție relevante în toate domeniile de activitate și departamentele Asociației, permițând desfășurarea activităților de eliminare/ștergere a datelor personale într-o manieră consecventă și controlată.

4. Solicitări cu privire la Politica de stocare a datelor personale (retenție)

Prezenta Politică este aplicabilă persoanelor fizice în calitate de beneficiari ai DRAGOMIR HOUSE și respectiv susținătorii legali ai beneficiarilor, dar și reprezentanților partenerilor noștri contractuali atât în calitate de Operatori de date cu caracter personal în relație cu DRAGOMIR HOUSE sau în calitate de Persoane împuternicite de Operator, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor.
Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin contactarea Asociației prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de noi, prin completarea unui formular de contact online sau prin semnarea unui Contract de încheiere și prestare de servicii.
În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de perioadele de stocare a datelor dumneavoastră personale în cadrul Asociației, vă rugăm să ne contactați utilizând adresa de e-mail sau numerele de telefon sus menționate.

5. Motivele care justifică stocarea pe termen lung a datelor personale la nivelul DRAGOMIR HOUSE

Asociația nu își propune să adopte o abordare de genul “salvează totul”. Considerăm că o astfel de regulă nu este practică sau eficientă din punct de vedere al costurilor și ar reprezenta o povară excesivă pentru tot personalul Asociației și în special pentru departamentul IT care ar gestiona o cantitate tot mai mare de date. Cu toate acestea, anumite date trebuie să fie păstrate pe termen lung, pentru a proteja interesele Asociației, pentru a salva dovezi cu privire la prelucrarea sau ștergerea datelor conform legii și a prezentei Politici, a datelor cu caracter personal prelucrate, dacă DRAGOMIR HOUSE consideră că este necesar și în general, pentru a ne conforma bunelor practici ale domeniului în care activăm. Unele dintre cele mai importante motive pentru stocarea pe termen lung a datelor în cadrul DRAGOMIR HOUSE, sunt următoarele:
• Prelucrarea unor date cu caracter personale speciale, considerate „sensibile”;
• Potențialele reclamații privind calitatea serviciilor sociale prestate de Asociație;
• Eventuale litigii;
• Investigarea accidentelor de muncă;
• Anchetă privind producerea unui incident de securitate;
• Reglementări legale;
• Siguranța proprietății intelectuale.

6. Perioadele de retenție (stocare)

Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică tuturor formelor de prelucrare, adică pe format hârtie și/sau electronic, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică.
a) Termene de stocare a datelor în relație cu beneficiarii și a susținătorilor sau reprezentanților legali ai acestora:

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI INFORMAȚII PRELUCRATEPERIOADA DE STOCARE (RETENȚIE)
Date personale medicale considerate „sensibile”, aparținând beneficiarilor: analize medicale, fișe medicale, cardul de sănătate, dosarul medical, evidența medicamentației, informații despre regimul alimentar și alte astfel de date;Pe întreg parcursul derulării Contractului furnizare a serviciilor sociale, respectiv pe întreaga perioadă de ședere a beneficiarului în cămin și o perioadă de 10 de ani de la data încetării raporturilor juridice cu beneficiarul;
Date și informații despre documentația în legătură cu sumele achitate de beneficiari sau în numele acestora, respectiv contribuția care îi revine Asociației pentru serviciile prestate și respectiv documentele de confirmare a plăților efectuate de Asociație având în vedere activitatea acesteia: facturi, chitanțe, bonuri fiscale, evidențe contabile, rapoarte de plăți, extrase de cont, etc.;Vor fi stocate pentru o perioadă 10 ani conform legii contabilității pentru fiecare document în parte, indiferent de formatul acestor documente (fizic pe hârtie sau electronic). Termenul de stocare este aplicabil ofertelor transmise prin e-mail și negocierilor de prețuri existente pe același mediu de comunicare.
Informațiile de contact ale susținătorilor legali ai beneficiarilor precum și informațiile de plată ale acestora.Vor fi stocate până la data încetării raporturilor juridice ale Asociației cu beneficiarul Contractului precum și o perioadă de 3 ani de la data încetării valabilității Contractului
E-mailurile, SMS-urile și orice alte comunicări scrise transmise în relație cu susținătorii persoanelor vârstnice din cămin, care nu pot fi considerate informații fiscale, contabile sau juridice;Vor fi stocate pe o perioadă de maxim 1 an de la data transmiterii acestora, indiferent că sunt stocate pe format electronic sau format fizic. Asociația poate să decidă oricând eliminarea acestor documente în interiorul termenului de stocare susmenționat prin decizia scrisă a reprezentanților legali ai Asociației.
 Înregistrările de pe sistemul de supraveghere video CCTV.Funcția de înregistrare curge continuu, imaginile fiind stocate pe o perioadă de 20 de zile apoi vor fi șterse automat cu excepțiile prevăzute de lege și de Politica de supraveghere video aplicabilă la nivelul Asociației.

Termene de stocare a datelor aparținând reprezentanților partenerilor de afaceri ai Asociației:

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI INFORMAȚII PRELUCRATEACTIVITATEA DE PRLEUCRAREPERIOADA DE RETENȚIE
NOTIFICĂRI TRANSMISE DE CĂTRE DRAGOMIR HOUSENotificări transmise de DRAGOMIR HOUSE direct sau prin intermediul partenerilor săi contractuali (facturi, înștiințări de nelivrare a materialelor, bunurilor și produselor necesare pentru desfășurarea activității, etc.)3 ani de la data transmiterii fiecărei notificări
RELAȚII CU FURNIZORIIContractele încheiate de Asociație cu furnizori în general10 ani de la data încetării contractului
RELAȚII CU PARTENERII CONTRACTUALIContracte de furnizare a diverselor mărfuri necesare activității10 ani de la data încetării contractului
RELAȚII CU REPREZENTANȚII PARTENERILOR CONTRACTUALIApeluri telefoniceNu înregistrăm/stocăm apeluri telefonice
RELAȚII CU REPREZENTANȚII PARTENERILOR CONTRACTUALICărțile de vizită colectate în cadrul evenimentelor organizate1 an de la data primirii cărții de vizită, în cazul în care contractul nu mai este valabil sau nu aminițiat un raport juridic si/sau comercial cu respectiva companie.

Pentru informații cu privire la termenele de stocare ale unor activități de prelucrare a datelor personale încadrul Asociației care nu se regăsesc specificate înprezenta Politică, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră pe adresa de e-mail date.personale@old.asociatiadragomirhouse.ro sau prin accesarea celorlalte mijloace de comunicare puse la dispoziție în cadrul art. 1 și având în vedere condițiile stipulate în cadrul art. 4.

7. Planul de retenție

Tabelul care conține perioadele recomandate de păstrare în evidențele Asociației (sisteme sau arhive fizice) a datelor cu caracter personal ale beneficiarilor si după caz a susținătorilor legali ai beneficiarilor, este furnizat pentru fiecare categorie de activitate relevantă. Perioada de stocare se aplică în mod implicit tuturor prelucrărilor din categoria respectivă și va fi respectată ori de câte ori este posibil, deși admitem că pot exista circumstanțe excepționale care necesită păstrarea documentelor fie pentru perioade mai scurte, fie mai lungi. În cazul în care prelucrările sau documentele individuale necesită o perioadă de păstrare diferită de cea recomandată, DRAGOMIR HOUSE trebuie contactată pentru a discuta cerințele specifice de stocare.

8. Distrugerea datelor

Distrugerea datelor este o componentă esențială în cadrul normelor de stocare a datelor cu caracter personal neutilizate în activitatea viitoare a Asociației de la data la care aceste date nu mai sunt utile. Distrugerea datelor asigură utilizarea în mod eficient a datelor colectate în cadrul activității, ceea ce face ca gestionarea datelor și recuperarea acestora să fie posibilă și rentabilă.
Când perioada de retenție expiră, Asociația trebuie să distrugă în mod activ datele acoperite de această Politică. Dacă un angajat (sau colaborator) care are acces la datele personale prelucrate consideră că anumite date nu ar trebui să fie distruse, acesta/aceasta ar trebui să contacteze superiorul direct, Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat sau în lipsa acestuia, a managementului direct al Asociației, astfel încât o excepție de la regulile instituite în prezenta Politică să poată fi luată în considerare. Întrucât această decizie are implicații juridice pe termen lung, excepțiile de la regulă vor fi stabilite doar de un membru decizional sau de personalul de conducere al Asociației.
Asociația îi îndrumă în mod special pe angajați (sau pe colaboratori) să nu distrugă date, dacă activitatea de eliminare a acestora încalcă prezenta Politică. Distrugerea datelor pe care un angajat (sau colaborator) le poate considera dăunătoare pentru Asociație sau distrugerea datelor în încercarea de a ascunde o încălcare a legii sau a prevederilor prezentei Politici sunt demersuri în mod explicit interzise.

9. Solicitările de ștergere a datelor

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal trimițând un email pe adresa date.personale@old.asociatiadragomirhouse.ro în care trebuie să precizați următoarele:

Datele dumneavoastră de contact pentru transmiterea răspunsului/punctului de vedere al Asociației;
– Numele dumneavoastră;
– Activitățile de prelucrare prin care datele au fost colectate sau procesate (încheierea unui Contract cu Asociația, imagine înregistrată de sistemul CCTV, campanii de promovare, etc.);
– Tipul datelor colectate sau prelucrate pe care doriți să le ștergeți;
– Numărul total de înregistrări la care faceți referire și care trebuie șterse, daca informația este cunoscută.

Termenul de răspuns la solicitarea transmisă este de o lună zile de la data transmiterii solicitării. În măsură în care, complexitatea solicitării dumneavoastră implică necesitatea prelungirii termenului de răspuns, vom prelungi această perioadă fără a depăși încă o lună de zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. În acest sens, un reprezentant al Asociației vă va comunica situația solicitării transmise.

În măsura în care solicitarea transmisă, se va soluționa după evaluarea acesteia în cadrul Asociației cu ștergerea datelor, vom trimite în atenția dumneavoastră un document care reprezintă punctul de vedere al Asociației cu privire la solicitarea transmisă și acțiunile întreprinse, prin mijlocul de comunicare agreat. Documentul va cuprinde cel puțin următoarele informații:
– Scopul/scopurile pe bază pentru care datele au fost prelucrate;
– Date care au fost șterse/eliminate/distruse și activitatea de prelucrare din cadrul DRAGOMIR HOUSE de care acestea au aparținut;
– Numărul de înregistrări eliminate.

Documentul fizic transmis, este semnat de un reprezentant al DRAGOMIR HOUSE și va fi stocat în forma scanată și în format fizic (hârtie), pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii notificării, urmând ca după această perioadă documentul original să fie distrus și reciclat. Dacă punctul de vedere va fi transmis prin email, acesta va fi stocat pe serverele Asociației o perioadă de 3 ani de la data transmiterii acestuia către Client pe adresa de mail furnizată, apoi va fi șters din arhiva e-mailului.
Dacă trimiteți în atenția noastră o solicitare în vederea accesului la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în cadrul DRGOMIR HOUSE, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de Stocare a datelor, încercăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, DRAGOMIR HOUSE va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile pe care le-am avut stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care DRAGOMIR HOUSE ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

10. Dezvoltare continuă

Politică noastră de stocare a datelor personale (retenție) poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web și aduse la cunoștința dumneavoastră prin intermediul Site-ului Asociației sau prin informare directă utilizând mijloacele de comunicare pe care ni le-ați acordat inclusiv în acest scop.

© ASOCIAȚIA DRAGOMIR HOUSE – Versiune: aprilie 2019